top of page
znak.gif

Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2 in 21/2018 – ZNOrg), je občni zbor Kluba Land Rover Slovenija (v nadaljnjem besedilu: »društvo« ali tudi »KLRS«), Hradeckega cesta 35, 1000 Ljubljana na svojem zasedanju (redni občni zbor) dne 4. Marec 2020 sprejel

 

TEMELJNI AKT DRUŠTVA – STATUT KLRS

 

S tem aktom urejajo članice in člani (v nadaljnjem besedilu: člani) KLRS ime in sedež društva, področja delovanja društva, namen in cilje delovanja društva, pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva, pravice in obveznosti članov, upravljanje društva, zastopanje, financiranje, način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, zagotavljanje javnosti dela društva, način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem.

 

1. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA, OBMOČJE DELOVANJA

1. člen

 

Društvo se imenuje Klub Land Rover Slovenija.

 

2. člen

 

Društvo ima sedež v Ljubljani, na naslovu Hradeckega cesta 35.

 

3. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

 

4. člen

 

Društvo posluje brez pečata, lahko pa ima pečat, če tako določi občni zbor s posebnim sklepom.

 

5. člen

 

Društvena dejavnost zajema celotno območje Republike Slovenije.

 

 

2. DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

6. člen

 

KLRS je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno nacionalno združenje, ki omogoča članom, da oblikujejo, izražajo in uresničujejo svoje interese in cilje. Namen delovanja društva ni pridobivanje dobička.

 

 

 

7. člen

 

Namen ustanovitve in delovanja društva je izmenjava in širjenje znanj in izkušenj preko združevanja in povezovanja ljubiteljev vozil Land Rover.

 

Cilji društva so:

 • zagotavlja seznanjenje s strokovno literaturo in s tem skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,

 • pri članih razvijati karakterne vrline kot so občutek za delo v skupnosti, odgovornost, kolegialnost, itd.,

 

Naloge društva so:

 • izobraževanje  članov glede dobre oz. pravilne in primerne vožnje tako na urejenih cestiščih kot izven njih, z organizacijo izletov, druženj in drugih prireditev v skladu z veljavnimi predpisi, sodelovanjem in povezovanjem z ostalimi sorodnimi društvi,

 • vzgoja in usposabljanje članov in strokovnih delavcev z organizacijo predavanj,  posvetovanj, seminarjev, raznih predstavitev ali sestankov,

 • izmenjavanje izkušenj,

 • strokovno usposabljanje,

 • organiziranje posvetovanj, seminarjev, konferenc, ekskurzij ter drugih strokovnih, kulturnih, športno-rekreativnih in družabnih srečanj,

 

pri čemer nobene od nalog društva društvo ne izvaja z namenom pridobitne dejavnosti.

 

8. člen

 

Delo društva je javno. Javnost dela bo društvo zagotavljalo z objavami na spletnih straneh, rednim obveščanjem ter drugimi orodji komuniciranja. Društvo člane društva obvešča:

 • z objavo na spletni strani (www.landrover-klub.si) ali

 • forumu društva ali

 • preko elektronske pošte in sicer vsakemu članu društva.

 

Za zagotovitve javnosti  dela je odgovoren vsakokratni tajnik društva.

 

9. člen

 

Društvo se lahko povezuje z drugimi strokovnimi društvi in organizacijami v tujini ter lahko postane tudi njihov član. Društvo lahko za uresničevanje skupnih ciljev, skupaj z enim ali več društvi, ustanovi tudi zvezo društev.

 

 

3. VČLANITEV, ČLANARINA IN PRENEHANJE ČLANSTVA V DRUŠTVU

 

10. člen

 

Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima poslovno sposobnost, ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za sprejem v članstvo društva kot so navedeni spodaj v nadaljevanju tega akta in ki sprejema določila temeljnega akta in je s tem pripravljena prispevati k uresničevanju ciljev društva. Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. Vsak, ki je postal član društva, deluje v društvu pod enakimi pogoji.

 

 

11. člen

 

Pogoji, ki jih mora za sprejem v članstvo v društvu izpolnjevati fizična oseba so:

 • da sprejema določila etičnega kodeksa (etični kodeks je poseben akt društva in je priloga tega temeljnega akta) in se zaveže da bo ravnala skladno z njim,

 • da se zaveže, da bo ravnala v skladu z vsemi v društvu sprejetimi dokumenti,

 • da se zaveže, da bo redno plačevala članarino,

 • da se zaveže, da bo sodelovala pri delu društva in v njegovih organih,

 

kar kandidat za sprejem v članstvo vse izkaže s podpisom Pristopne izjave, ki je priloga k temu temeljnemu aktu. Za sprejem pravne osebe v članstvo mora pravna oseba izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje, pri čemer pristopno izjavo za pravno osebo podpiše njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.

 

Osebe, ki izpolnjuje pogoje za sprejem v članstvo, lahko postanejo člani društva ne glede na državljanstvo.

 

12. člen

 

O izpolnjevanju pogojev za sprejem v članstvo oz. o sprejemu v članstvo odloča upravni odbor društva.

 

13. člen

 

Pravice članov društva so:

 • da aktivno sodelujejo pri delu društva,

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,

 • da so obveščeni o delu društva in delu njegovih organov,

 • da dajejo predloge in pripombe na delo društva in njegovih organov.

 

Obveznosti vseh članov društva so:

 • da redno plačujejo članarino,

 • da spoštujejo etični kodeks društva, določila tega statuta in vse druge akte društva in sklepe organov in ravnajo skladno z njimi,

 • da članstva v društvu ne izkoriščajo za pridobitno dejavnost,

 • da ohranjajo oz. dvigujejo ugled društva v javnosti.

 

14. člen

 

Pravice in dolžnosti članov društva – pravnih oseb so enake kot pravice in obveznosti fizičnih oseb, pri čemer so nosilec takšnih pravic in obveznosti zastopniki pravne osebe oziroma njihovi pooblaščenci, ki imajo na podlagi pooblastila pravico zastopati pravno osebo - člana, pa tudi vse druge fizične osebe, ki z dovoljenjem ali pooblastilom zastopnika ali pooblaščenca sodelujejo pri aktivnostih društva.

 

Pravice in dolžnosti so častne. Za svoje delo v klubu ne prejemajo plačila. Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna ustrezno nagrado oziroma predlaga oblike priznanj in pohval.

 

 

 

15. člen

 

Društvo lahko ima tudi častne ali zaslužne člane, o čemer odloči občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

16. člen

 

Naziv častnega člana društva se lahko podeli članu ali nečlanu, ki ima dolgoletne zasluge za delovanje društva, ali ki na drug način odločilno prispeva k delovanju društva ali uveljavljanju društva v družbi.

 

17. člen

 

Naziv zaslužnega člana društva se lahko podeli le članu društva, ki ima posebne zasluge za delo društva in njegovo uveljavljanje v družbi.

 

18. člen

 

Društvo lahko sprejeme podrobne kriterije za podelitev naziva »častni član« in »zaslužni član« društva v obliki posebnega akta društva, ki ga sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

19. člen

 

Višino članarine za vsako poslovno leto posebej (le-to je enako koledarskemu) določi na predlog upravnega odbora občni zbor. Višina članarine se določi na rednem letnem sklicu občnega zbora, za naslednje koledarsko leto.

 

20. člen

 

Za pooblaščene predstavnike pravnih oseb se članarina določi po enakih pogojih kot za fizične osebe.

 

21. člen

 

Članstvo v društvu preneha na lastno željo ali z izključitvijo. Članstvo preneha tudi avtomatično brez posebnega akta ali sklepa, v primeru, če član članarine ne poravna do 31. januarja za tekoče leto.

V primeru prenehanja članstva v društvu na lastno željo je podlaga za prenehanje pisna izstopna izjava, ki jo član pošlje društvu, članstvo pa preneha z dnem, ko društvo prejme takšno izjavo.

V primeru avtomatičnega prenehanja članstva brez sklepa, tajnik društva, po poteku v tem členu zgoraj navedenega datuma, člana črta iz članstva društva brez posebnega sklepa, članstvo pa preneha s potekom zgoraj navedenega datuma.

Članarina se ne vrača.  

 

22. člen

 

Izstopna izjava, ki je podlaga za prenehanje članstva na lastno željo, mora biti podano upravi društva v pisni obliki (s priporočenim pismom, osebna izročitev pisne izjave enemu od članov upravnega odbora ali v elektronski obliki na elektronski naslov društva, ki je objavljen na spletni strani društva).

23. člen

 

Kadar član društva s svojimi dejanji škoduje ugledu društva ali ne upošteva določil etičnega kodeksa ali krši obveznosti, ki jih je sprejel kot član društva, je lahko izključen iz društva. Sklep o izključitvi mora v tem primeru na predlog predsednika društva, predlog upravnega odbora ali predlog kateregakoli člana društva, sprejeti upravni odbor društva s posebnim sklepom.

 

V primeru, da je predlog za izključitev podan zoper katerega od članov upravnega odbora, tj. zoper predsednika ali tajnika društva, se mora takšna oseba izločiti iz odločanja o izključitvi. V takšnem primeru sklep o izključitvi sprejmejo, oziroma o takšni izključitvi odločajo, skupaj preostali neizločeni član upravnega odbora in oba namestnika članov upravnega odbora, pri čemer imajo vsi trije pri odločanju po 1 (en) enakovreden glas, sklep pa sprejmejo z navadno večino.

 

24. člen

 

V primeru da kateri od članov društva nasprotuje takšnemu sklepu upravnega odbora, o izključitvi dokončno odloči občni zbor društva in se za takšen primer šteje, da je član društva izključen iz društva z dnem ko občni zbor odloči o izključitvi.

 

 

4. ORGANI DRUŠTVA

 

25. člen

 

Organi društva so:

 • občni zbor,

 • Upravni odbor

 • predsednik društva.

Za realizacijo posameznih nalog lahko upravni odbor skladno s svojim poslovnikom o delu uprave imenuje dodatne sekcije, ki so stalna oblika dela na posameznih področjih, ter strokovne odbore in komisije. Upravni odbor določi kriterije za delovanje teh organizacijskih oblik delovanja društva.

 

26. člen

 

Občni zbor je najvišji organ društva. Občni zbor predstavljajo vsi člani društva.

 

27. člen

 

Občni zbor ima naslednje pristojnosti:

• sprejema spremembe in dopolnitve temeljnega akta,

• imenuje in razrešuje člane upravnega odbora,

• sprejema poslovni načrt društva (program dela in finančni načrt),

• spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ali sekcij društva, če obstajajo, ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva in enkrat letno sprejema poslovno (letno) poročilo za preteklo leto,

• daje upravnemu odboru razrešnico,

• določa višino članarine,

• odloča o povezavah z drugimi društvi v zvezo društev,

• sprejema etični kodeks,

• sklepa o prenehanju društva ter o drugih zadevah v skladu s cilji in nameni društva, ki jih

predlagajo člani ali organi društva, skladno z zakonom o društvih.

 

28. člen

 

Občni zbor se sklicuje po potrebi, vendar najmanj enkrat letno in sicer najkasneje v osmih dneh pred rokom za oddajo letnega poročila finančni upravi.

 

Sklic občnega zbora opravi upravni odbor na lastno pobudo ali pobudo kateregakoli od članov društva, skladno z zakonom o društvih. Člani društva morajo biti o sklicu občnega zbora obveščeni vsaj 15 (petnajst) dni pred dnem predvidenega občnega zbora, sklic pa mora vsebovati dnevni red takšnega občnega zbora; takšno obvestilo članom društva se lahko veljavno opravi tudi z obvestilom na spletni strani društva, ki je dostopna vsem članom. Člani društva lahko predloge glede dnevnega reda sklicanega občnega zbora podajajo do 5 (pet) dni pred predvidenim dnem občnega zbora.

 

Če na pobudo najmanj 3 (treh) članov društva upravni odbor občnega zbora članov ne skliče, lahko sklic opravijo člani sami. V tem primeru se zbor šteje za izrednega. Način sklica in odločanja – sklepčnosti – sta enaka kot pri rednem zboru. Sklic se izvede s priporočeno pošto ali elektronsko pošto, ali z objavo na spletni strani društva, lahko pa tudi v drugi pisni obliki, ki je dostopna vsem članom društva. Občni zbor lahko kadarkoli skliče 1/5 (ena petina) članov društva.

 

Sklici in obvestila članom so veljavno opravljeni tudi z objavo na spletni strani društva, kot npr. na forumu ali na spletni strani društva, pod pogojem, da je le-ta dostopna vsem članom, ali po elektronski pošti, pod pogojem, da je bila le-ta s strani pošiljatelja poslana s funkcijo potrditve prejema.

 

Občni zbor sklepa veljavno, če je navzoča vsaj polovica članov društva. Če ob določenem času ni navzočih dovolj članov, se zbor začne pol ure kasneje in je sklepčen, če je navzočih vsaj 7 (sedem) članov. V takšnem primeru lahko občni zbor veljavno odloča o vseh točkah dnevnega reda, razen o spremembi temeljnega akta.

 

 

 

Občni zbor sklepa z navadno večino opredeljenih glasov. Ob enakem številu glasov za in proti je predlog zavrnjen.

 

29. člen

 

Za korekten in pošten potek zbora članov udeleženci zbora članov na začetku zasedanja imenujejo predsednika, preštevalca glasov in zapisnikarja. Preštevalec glasov in zapisnikar je lahko ena in ista oseba, če tako odloči zbor na licu mesta.

Vsi sklepi zbora članov morajo biti protokolirani, to je vsebina potrjena z lastnoročnim podpisom, s strani imenovanega predsednika občnega zbora članov in predsednika upravnega odbora društva.

K zapisniku mora biti priloženo vsakokratno letno poročilo, ki je bilo sprejeto na občnem zboru in poimenski seznam prisotnih oseb na občnem zboru, skupaj z lastnoročnimi podpisi takšnih prisotnih oseb.

 

 

 

30. člen

 

Upravni odbor društva je izvršni organ občnega zbora.

 

31. člen

 

Uprava društva, tj. upravni odbor, ima 2 člana: predsednika in tajnika.

 

32. člen

 

Predsednika in tajnika imenuje občni zbor za mandat, ki traja dve leti.

 

Občni zbor imenuje tudi dva namestnika članov upravnega odbora in sicer prvega namestnika in drugega namestnika članov upravnega odbora. Namestnika sta imenovana za mandat, ki traja enako kot mandat upravnega odbora, to je dve leti.

 

33. člen

 

Predsednik upravnega odbora je obenem tudi predsednik društva in njegov zakoniti zastopnik.

 

Pravice in dolžnosti predsednika društva so:

 • da zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi, organizacijami in subjekti v državi in tujini,

 • da sklicuje občni zbor, spremlja in usklajuje oz. koordinira delo organov društva in po potrebi sodeluje pri njihovem delu,

 • da skrbi za doseganje ciljev društva, v smislu namena ustanovitve društva, in za čim uspešnejše izvajanje nalog društva, vse v okviru temeljnega akta in sprejetih sklepov in pobud društva ali drugih aktov društva,

 • da skrbi za delovanje kluba in njegovih članov v skladu s temeljnim aktom, drugimi akti in sklepi društva ter pravnim redom RS.

 

Pravice in obveznosti tajnika društva so:

 • da opravlja vsa administrativno-tehnična dela in opravila,

 • da skrbi za sprotno in pravočasno obveščanje članov društva in organov društva,

 • da opravlja naloge, ki jih dobi od organov društva,

 • da piše zapisnike na sejah organov društva, ali za to pooblasti drugo osebo, ki po njegovem nalogu sestavi takšen zapisnik, ki ga mora podpisati tajnik,

 • da sodeluje pri delu organov društva in njegovih komisij,

 • da vodi evidenco članov društva, vključno z opravo vpisov in izbrisov (oz. črtanja) članov društva iz evidence,

 • da izvršuje vse naloge v zvezi s finančnim poslovanjem društva, vključno s pobiranjem članarine, vodenjem evidence plačila članarine, obveščanja v zvezi s tem, ter odgovarja za pravilno in pravočasno izpolnjevanje nalog v zvezi s finančnim poslovanjem društva,

 • da po nalogu in s pooblastilom upravnega odbora ali predsednika društva, podpisuje finančne in druge listine, ter samostojno,  v okviru svojih delovnih nalog v društvu, ali s pooblastilom predsednika, društvo zastopa pri sklepanju rednih poslov društva (naročanje blaga ali storitev, podpisovanje naročilnic ali pogodb ipd.), ki so potrebni za redno delovanje društva; v primeru izrednih poslov, ki presegajo redno poslovanje društva (sklepanje celoletnih ali dalj trajajočih pogodb, večjih naročil ali pogodb, ki bi pomembneje vplivali na premoženjsko stanje ali obstoj društva), lahko takšne posle tajnik sklene le s pooblastilom upravnega odbora, to je le skupaj s predsednikom oziroma po njegovem pooblastilu. Vse v tej alineji navedeno glede omejitve sklepanja poslov velja tudi za predsednika društva in lahko takšne posle sklene le na podlagi pooblastila upravnega odbora, torej skupaj s tajnikom društva.

 

Pravica in dolžnost obeh namestnikov je nadomeščanje predsednika ali tajnika društva v primeru potrebe po takšnem nadomeščanju, še posebej in zlasti v primerih iz 39. člena tega akta.

 

34. člen

 

Upravni odbor na svoji prvi seji po imenovanju opredeli pravice, dolžnosti, odgovornosti ter pristojnosti predsednika in tajnika. Upravni odbor prav tako določi način vodenja in izkazovanja finančnih podatkov, pri čemer se upoštevata 3. in 4. alineja 27. člena tega temeljnega akta.

 

35. člen

 

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik oz. tajnik, če ga predsednik za to pooblasti.

 

36. člen

 

V primeru krajše odsotnosti predsednika upravnega odbora društvo zastopa tajnik, ki ga predsednik za to pooblasti.

 

37. člen

 

Občni zbor lahko pred potekom mandata zamenja celotni upravni odbor ali posameznega člana le v primeru, da uprava ali posamezni član uprave grobo krši načela tega akta, ali pa v primeru dejanj, ki so predmet kazenskega pregona.

 

38. člen

 

Predlog za predčasno razrešitev celotnega upravnega odbora ali posameznega člana mora podati vsaj 30% članov društva ali preostali član upravnega odbora skupaj z obema namestnikoma članov upravnega odbora, s sklepom sprejetim na način iz 2. odstavka 23. člena tega akta zgoraj. Nato o takšnem predlogu odloča občni zbor po siceršnjih pravilih o odločanju takšnega zbora, kot so opredeljena zgoraj v tem aktu.

 

39. člen

 

Vsak član upravnega odbora je lahko zamenjan pred potekom mandata na lastno željo, ali v primeru, če iz kateregakoli razloga več kot šest mesecev ne more opravljati svojih nalog bodisi iz razlogov daljše ali trajne odsotnosti, bodisi iz razloga nezmožnosti opravljati funkcijo (še zlasti kot npr. zdravstveni razlogi, izguba ali odvzem poslovne sposobnosti, itd.) .

 

V primeru nastopa katerega od razlogov iz zgornjega odstavka tega člena, člana upravnega odbora pri katerem so takšni razlogi nastopili, nadomesti namestnik člana upravnega odbora in sicer v primeru predsednika društva avtomatično nadomesti prvi namestnik, v primeru tajnika društva pa drugi namestnik.

 

O zgoraj navedenem nastopu okoliščin oziroma razlogov iz prvega odstavka zgoraj tega člena preostali član upravnega odbora in oba namestnika sprejmejo ugotovitveni sklep ob prvi možni priložnosti, na način kot je določen v 2. odstavku 23. člena tega akta, namestnik (ali namestnika, če nastopi razlog za nadomeščanje za oba člana upravnega odbora) pa v takšnem primeru do izvolitve novih članov upravnega odbora opravljata funkcijo nadomeščenega člana upravnega odbora.

 

 

40. člen

 

Naloge in pristojnosti upravnega odbora so:

• izvaja sklepe in stališča občnega zbora,

• upravlja premoženje društva in vodi finančno-materialno poslovanje društva,

• pripravlja predloge programov in skrbi za njihovo izvajanje,

• pripravlja gradiva za občni zbor in sklicuje seje zbora,

• oblikuje navodila in smernice za delo predsednika društva,

• predlaga občnem zboru v sprejem letno poročilo,

• imenuje projektne skupine, strokovne odbore, komisije, sekcije,

• sprejema poslovnike,

• imenuje člane za zastopanje v raznih mednarodnih institucijah,

• podpisuje dogovore o sodelovanju z mednarodnimi in slovenskimi institucijami v korist stroke ter v korist članov       društva,

• opravlja tudi druge naloge potrebne za delovanje društva.

 

Upravni odbor društva lahko za izvajanje nalog, določenih s tem aktom, ustanovi tudi strateški svet, sekcije, komisije, odbore in druge oblike strokovne interesne povezave.

 

 

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEMELJNEGA AKTA - STATUTA

 

41. člen

 

Predloge za spremembe in dopolnitve temeljnega akta lahko poda upravni odbor ali najmanj 7 članov društva oz. najmanj 30% članov društva, kar od spredaj navedenega je več.

 

42. člen

 

Spremembe in dopolnitve temeljnega akta sprejema občni zbor z večino glasov vseh članov društva, pri čemer glede sklepčnosti občnega zbora velja določilo 4. odstavka 13. člena ZDru-1.

 

43. člen

 

Po sprejetju sprememb in dopolnitev mora predsednik društva v 30 dneh napraviti čistopis ter o spremembah obvestiti člane društva in pristojni upravni organ.

 

 

 

6. FINANCIRANJE DRUŠTVA

 

44. člen

 

Društvo skladno z zakonom pridobiva potrebna sredstva za svoje delovanje:

• s članarino članov društva,

• z darili in volili,

• s prispevki donatorjev,

• iz javnih sredstev,

• iz morebitnega presežka prihodkov nad odhodki,

• iz dejavnosti, navedenih v sedmem členu tega akta,

• iz drugih virov.

 

45. člen

 

Če društvo ustvari presežek prihodkov nad zakonsko opredeljenimi odhodki, ga mora obvezno porabiti za namene izvajanja v temeljnem aktu opredeljenih dejavnosti.

 

46. člen

 

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z veljavnimi

računovodskimi standardi za društva, in sicer z enostavnim knjigovodstvom. Vestno in strokovno vodenje poslovnih knjig in izdelavo ustreznih poročil mora zagotoviti upravni odbor društva oz. z njene strani pooblaščeni oz. pogodbeni računovodski servis.

 

47. člen

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, tajnik ali druga pooblaščena oseba, ki jo za to pooblasti predsednik oziroma upravni odbor.

Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu z zakonskimi predpisi in računovodskimi

standardi za društva.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.

Premoženje društva se vpisuje v inventarno knjigo društva.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in

poslovanje društva.

 

48. člen

 

Finančno poslovanje društva je javno. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo institucije, kot določene v 51. členu ZDru-1.

 

 

7. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

49. člen

 

Društvo preneha:

• če sklep o prenehanju sprejme občni zbor članov z 2/3 večino vseh članov društva, pri čemer se šteje da je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 2/3 vseh članov društva,

• skladno z določili zakona o društvih.

 

 

50. člen

Če društvo po sklepu zbora članov ali po zakonu preneha, mora sklep navedbo društva, zavoda ali druge nepridobitne ustanove, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

 

51. člen

 

Če se po prenehanju dejavnost ne prenese na društvo ali občni zbor ne vsebuje navedbe društva, zavoda ali druge nepridobitne ustanove iz prejšnjega člena, se preostanek premoženja društva po prenehanju nameni za humanitarne namene in sicer se ves preostanek premoženja nakaže Invalidskemu društvu Kengurujček Slovenije, matična številka 1825461000, davčna številka 18085571.

 

52. člen

 

O sklepu o prenehanju mora predsednik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

 

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

53. člen

 

Ta temeljni akt je bil sprejet na seji občnega zbora dne 4. marec 2020 in prične veljati naslednji dan po sprejemu ter v celoti nadomešča predhodni akt društva, PRAVILA KLUBA LAND ROVER SLOVENIJE z dne 11.6.1998. 

 

 

Predsednik društva:

Andrej Jereb - Storž

 

 

Koreno nad Horjulom, 4. Marec 2020

bottom of page